REGULAMIN

I. ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej

II. ORGANIZATOR FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Charstek” w Dobczycach

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Starostwa Powiatowe
Ośrodki Kultury i Stowarzyszenia Województwa Małopolskiego

IV. PATRONAT HONOROWY:
„Piwnica pod Baranami” w Krakowie

V. PATRONAT MEDIALNY:
Myślenice iTV Telewizja Internetowa – Region Południe

VI. CELE FESTIWALU:
1. Propagowanie muzyki i tańca jako form artystycznego wyrazu dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie rozwoju artystycznego młodych, uzdolnionych ludzi.
3. Wyłonienie w drodze konkursu „Talentów Małopolski” – najlepszych w dziedzinie muzyki i tańca solistów, duetów, zespołów dziecięcych i młodzieżowych.
4. Wymiana doświadczeń kulturalnych między uczestnikami, instruktorami, sędziami z różnych regionów Małopolski.

VII. UCZESTNICY:
1. Młodzi ludzie z województwa małopolskiego (dzieci i młodzież w wieku od 6 do 21 lat),
prezentujący różne formy muzycznego i tanecznego wyrazu.
2. W Festiwalu mogą wziąć udział zarówno reprezentanci szkół, domów kultury, świetlic, klubów, placówek kulturalno-oświatowych, jak i uczestnicy niezrzeszeni (zgłoszenie indywidualne).
3. W przypadku dużej ilości kandydatów z jednej instytucji, zainteresowanych udziałem
w Festiwalu – zgłoszenie do eliminacji powiatowych winno być poprzedzone konkursem wewnętrznym, zorganizowanym przez daną jednostkę patronującą.
4. Kategorie (pod uwagę brany jest rok urodzenia uczestnika):
A) SOLIŚCI:
A1) od 6 do 9 lat
A2) od 10 do 15 lat
A3) od 16 do 21 lat

B) DUETY:
B1) od 6 do 9 lat *
B2) od 10 do 15 lat *
B3) od 16 do 21 lat *
* o przydziale do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego uczestnika

C) ZESPOŁY:
C1) od 6 do 9 lat **
C2) od 10 do 15 lat **
C3) od 16 do 21 lat **
** Jeżeli 25% uczestników nie spełnia wymogów danej kategorii wiekowej – zespół kwalifikuje się do kategorii starszej.

VIII. ZASADY OGÓLNE FESTIWALU:
1. Festiwal ma formułę konkursu. Adresowany jest do dzieci i młodzieży.
2. Wyłonienie laureatów „Talentów Małopolski” odbywa się drogą dwuetapową:
– etap pierwszy: eliminacje powiatowe,
– etap drugi: finał wojewódzki w Dobczycach.
Trzeci etap Festiwalu stanowią koncerty laureatów.
3. Festiwal dotyczy 2 form artystycznego wyrazu: muzyki i tańca:
a) Forma Muzyczna:
– dopuszcza się do udziału w Festiwalu: wokalistów, duety, zespoły (wokalne, wokalno – instrumentalne).
– festiwal nie dotyczy muzyki klasycznej, folkloru oraz występów wyłącznie instrumentalnych.
– uczestnicy biorący udział w przesłuchaniach form muzycznych, podczas prezentacji konkursowej wykonują 1 utwór nieprezentowany w ubiegłych latach. Mile widziane nowe aranżacje i interpretacje. Jury może poprosić o wykonanie 2 utworu (ale nie musi). Repertuar winien być dostosowany do wieku oraz poziomu warsztatowego uczestnika.
b) Forma Taneczna:
– dopuszcza się do udziału w Festiwalu: solistów, duety, zespoły, które prezentują: taniec nowoczesny, taniec towarzyski – formuła show, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej – formuła show, freestyle, miniaturę taneczną, inscenizację taneczną, widowisko taneczne, formacje taneczne, itp.
– festiwal nie dotyczy par prezentujących program tańców sportowych (turniejowych),
– w festiwalu nie mogą brać udział zespoły folklorystyczne,
– uczestnicy biorący udział w konkursie form tanecznych przygotowują i prezentują jedną kompozycję taneczną (nieprezentowaną w latach ubiegłych), której czas trwania nie może przekroczyć odpowiednio: soliści, duety, pary – 4 min, zespoły – 6 min.
– uczestnicy podczas prezentacji konkursowych nie mogą używać konfetti, pyłów, brokatów itp.
4. Utwory muzyczne wykorzystane w prezentacjach nie mogą zawierać słów obraźliwych
i wulgaryzmów. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia tego punktu regulaminu, prezentacja może zostać przerwana, a uczestnik zdyskwalifikowany.
5. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją warunków technicznych i lokalowych jakimi dysponuje organizator.
6. Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia uczestników ponoszą instytucje delegujące.
7. Organizatorzy wszystkich etapów Festiwalu mają obowiązek zatrudnienia jury, w skład którego wchodzić będzie minimum 3 specjalistów z dziedziny muzyki i tańca – powołanych przez głównego organizatora.
8. Jury dokona oceny uczestników w oparciu o ustalone, powszechnie stosowane kryteria artystyczne (m.in. dobór repertuaru, interpretacja, warsztat, ogólne wrażenie artystyczne, kompozycja, etc.).
9. Podczas eliminacji powiatowych Jury nominuje uczestników do Finału Wojewódzkiego
w Dobczycach. Jury ma prawo do nieprzyznania nominacji w poszczególnych kategoriach.
10. Sprawy nieujęte w Regulaminie bądź sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Festiwalu.

IX. TERMINY I MIEJSCA:

• Eliminacje powiatowe: według ustaleń organizatorów.

• Finał wojewódzki:
FORMY MUZYCZNE:
24.05.2024 r.
FORMY TANECZNE:
25.05.2024r.
Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowe im. Burmistrza Marcina Pawlaka w Dobczycach
ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce (powiat myślenicki)
tel. 12 2716 757, 533 990 660, e-mail festiwalu: talentymalopolski@gmail.com

• Koncerty Laureatów: czerwiec 2024r.

X. ELIMINACJE POWIATOWE – ZGŁOSZENIA I WAŻNE INFORMACJE:
1. W eliminacjach powiatowych mogą brać udział wyłącznie wykonawcy działający w granicach administracyjnych danego powiatu.
2. Za organizację etapów powiatowych odpowiadają wybrane domy kultury, starostwa powiatowe, stowarzyszenia.
3. Wykaz organizatorów eliminacji powiatowych wraz z terminami przesłuchań konkursowych dostępny jest na stronie internetowej: http://talentymalopolski.pl/eliminacje/.
4. Organizatorzy eliminacji powiatowych mogą pobierać akredytację za udział w przesłuchaniach.
Akredytacja musi być wtedy przeznaczona w całości na koszty związane z organizacją eliminacji.
5. Eliminacje powiatowe odbywają się przy świetle białym.
6. Kopię kart zgłoszeń do festiwalu należy przesyłać na adres organizatorów eliminacji powiatowych
w wyznaczonych przez nich terminach. Oryginał należy przedłożyć w dniu eliminacji. W przypadku zespołów wymagane jest wypełnienie i złożenie metryczki z danymi grupy (skład osobowy i liczbowy zespołu musi być zgodny z kartą zgłoszenia).
7. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do eliminacji i dalszego etapu uczestników, którzy złożą nieprawidłowo wypełnione oryginały kart zgłoszeń i metryczki.
8. W przypadku korzystania przez uczestników z gotowych podkładów muzycznych, należy przesłać je w formacie mp3 na adres email podany przez organizatora eliminacji powiatowych we wskazanym przez niego terminie. Podkłady należy opisać w następujący sposób:
uczestnik/duet/zespół_tytuł_powiat_kategoria
np. jankowalski_rękawiczki_powiatmyślenicki_a2
Brak przesłanego i dobrze opisanego podkładu skutkował będzie skreśleniem uczestnika/ów z list przesłuchań (nie dotyczy uczestników korzystających z akompaniamentu na żywo).
9. W przypadku korzystania z akompaniamentu na żywo należy to zaznaczyć na karcie zgłoszeń
i podać szczegółowe zapotrzebowanie techniczne.
10. Wyniki ogłaszane są po przeprowadzeniu eliminacji powiatowych w formie protokołu na stronie internetowej http://talentymalopolski.pl/.
11. Po przeprowadzeniu przesłuchań konkursowych, laureaci eliminacji powiatowych zobowiązani są do potwierdzenia organizatorom eliminacji powiatowych swojego udziału w finale wojewódzkim
w terminie … (ustala organizator)
12. Organizatorzy eliminacji powiatowych mają obowiązek przesłania kart zgłoszeń i podkładów uczestników, którzy potwierdzili swój udział w finale wojewódzkim na adres organizatora finału wojewódzkiego do dnia 8 maja 2024 r. Karty zgłoszeń należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą (list polecony), a podkłady przesłać na adres e-mail: taletymalopolski@gmail.com.

XI. FINAŁ WOJEWÓDZKI – WAŻNE INFORMACJE:
1. W finale wojewódzkim mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zakwalifikowały się podczas eliminacji powiatowych.
2. W finale wojewódzkim uczestnicy prezentują wyłącznie programy, z którymi zakwalifikowali się podczas eliminacji powiatowych, zgodnie z protokołem.
3. W przypadku prezentacji muzycznych forma nie może ulec zmianie (podkład muzyczny lub akompaniament na żywo – zgodny z prezentacją podczas eliminacji powiatowych). Wszelkie zmiany wymagają zgody dyrektora Festiwalu.
4. Zarówno w przypadku prezentacji muzycznych jak i tanecznych skład osobowy i liczbowy w finale musi być zgodny z kartą zgłoszenia. Wszelkie zmiany wymagają zgody dyrektora Festiwalu.
5. Kolejność prezentacji konkursowych w finale ustalana jest zgodnie z kategoriami wiekowymi od najmłodszej do najstarszej). Zmiany kolejności możliwe są wyłącznie z obrębie tej samej kategorii wiekowej.
6. Wyniki ogłaszane są po każdej kategorii wiekowej w dniu finału wojewódzkiego.

XII. AKREDYTACJA ZA UDZIAŁ W FINALE:

Koszt akredytacji za udział w finale to kwota 30 zł/os. za każdą prezentację.
Zespoły liczące powyżej 10 os. płacą akredytację w wysokości 300 zł.
Kwota akredytacji naliczana będzie zgodnie z liczbą uczestników zadeklarowanych na kartach
zgłoszeń oraz metryczkach.

Akredytacja za udział w Finale Wojewódzkim płatna jest przelewem do 17.05.2024r.
na rachunek:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43
nr konta: 20 8602 0000 0000 0225 2430 0001
(w tytule przelewu należy podać nazwę zespołu, duetu lub solisty oraz dopisek „Finał Talenty 2024”)
lub gotówką w dniu finału (przed występem).

Faktury za akredytacje wpłacone przelewem wystawiane są na życzenie uczestnika po wcześniejszym przesłaniu informacji i danych (dane uczestnika, dane instytucji na którą ma być wystawiona faktura, forma płatności i data płatności) na adres dplonka@mgokis.dobczyce.pl do dnia 17.05.2020r. Po tym terminie faktury nie będą wystawiane.

Faktury za akredytację wpłacone gotówką w dniu finału wojewódzkiego wystawiane są na życzenie uczestnika, po oddaniu przez uczestnika danych do faktury (nazwa, adres i NIP instytucji, na którą ma być wystawiona faktura).

XIII. INFORMACJE:

ORGANIZATOR GŁÓWNY
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej
32-412 Wiśniowa 320
tel. 12 2714 020, 502 953 349
talentymalopolski@gmail.com
www.talentymalopolski.pl
www.facebook.com/FestiwalTalentyMalopolski/
Adrian Kulik – dyrektor Festiwalu
tel. 503 157 486

ORGANIZATOR FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce
tel. 12 2716 757, 533 990 660
talentymalopolski@gmail.com
www.talentymalopolski.pl
www.facebook.com/FestiwalTalentyMalopolski/