header_logo

Małopolski festiwal form muzycznych i tanecznych

“TALENTY MAŁOPOLSKI”

header_logo
Menu

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

II. OPIEKA MERYTORYCZNA:
Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Starostwa Powiatowe
Ośrodki Kultury i Stowarzyszenia Województwa Małopolskiego

IV. PATRONAT HONOROWY:
„Piwnica pod Baranami” w Krakowie

V. PATRONAT MEDIALNY:
Myślenice iTV Telewizja Powiatowa

VI. CELE FESTIWALU:
1. Propagowanie muzyki i tańca jako form artystycznego wyrazu dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie rozwoju artystycznego młodych, uzdolnionych ludzi.
3. Wyłonienie w drodze konkursu „Talentów Małopolski” - najlepszych w dziedzinie muzyki i tańca solistów, duetów, zespołów dziecięcych i młodzieżowych.
4. Wymiana doświadczeń kulturalnych między uczestnikami, instruktorami, sędziami z różnych regionów Małopolski.

VII. UCZESTNICY:
1. Młodzi ludzie z województwa małopolskiego (dzieci i młodzież w wieku od 6 do 21 lat), prezentujący różne formy muzycznego i tanecznego wyrazu.
2. W Festiwalu mogą wziąć udział zarówno reprezentanci szkół, domów kultury, świetlic, klubów, placówek kulturalno-oświatowych, jak i uczestnicy niezrzeszeni.
3. W przypadku dużej ilości kandydatów z jednej instytucji, zainteresowanych udziałem
w Festiwalu - zgłoszenie do eliminacji powiatowych winno być poprzedzone konkursem wewnętrznym, zorganizowanym przez daną jednostkę patronującą.
4. Kategorie:
 A) SOLIŚCI:
   A1) od 6 do 9 lat
   A2) od 10 do 15 lat
   A3) od 16 do 21 lat
B) DUETY:
   B1) od 6 do 9 lat *
   B2) od 10 do 15 lat *
   B3) od 16 do 21 lat *
   * o przydziale do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego uczestnika
C) ZESPOŁY:
   C1) od 6 do 9 lat **
   C2) od 10 do 15 lat **
   C3) od 16 do 21 lat **
   ** Jeżeli 25% uczestników nie spełnia wymogów danej kategorii wiekowej - zespół
       kwalifikuje się do kategorii starszej.

VII. ZASADY OGÓLNE FESTIWALU:
1. Festiwal ma formułę konkursu. Adresowany jest do dzieci i młodzieży.
2. Wyłonienie laureatów „Talentów Małopolski” odbywa się drogą dwuetapową:
- etap pierwszy: eliminacje powiatowe
- etap drugi: finał wojewódzki w Dobczycach.
Trzeci etap Festiwalu stanowią koncerty laureatów.
3. Festiwal dotyczy 2 form artystycznego wyrazu: muzyki i tańca:
a) Forma Muzyczna:
- dopuszcza się do udziału w Festiwalu: wokalistów, instrumentalistów, duety, zespoły (wokalne, wokalno – instrumentalne, instrumentalne).
- festiwal nie dotyczy muzyki klasycznej oraz folkloru.
- uczestnicy biorący udział w przesłuchaniach form muzycznych, podczas prezentacji konkursowej wykonują 1 utwór  nieprezentowany w ubiegłych latach. Mile widziane nowe aranżacje i interpretacje. Jury może poprosić o wykonanie 2 utworu. Repertuar winien być dostosowany do wieku
oraz poziomu warsztatowego uczestnika.
b) Forma Taneczna:
- dopuszcza się do udziału w Festiwalu: solistów, duety, zespoły, które prezentują: taniec nowoczesny, taniec towarzyski – formuła show, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej – formuła show, freestyle, miniaturę taneczną, inscenizację taneczną, widowisko taneczne, formacje taneczne, itp.
- festiwal nie dotyczy par prezentujących program tańców sportowych (turniejowych).
- uczestnicy biorący udział w konkursie form tanecznych przygotowują i prezentują jedną kompozycję taneczną (nieprezentowaną w latach ubiegłych), której czas trwania nie może przekroczyć odpowiednio: soliści, duety, pary - 5 min, zespoły - 6 min.
4. Utwory muzyczne wykorzystane w prezentacjach nie mogą zawierać słów obraźliwych
i wulgaryzmów. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia tego punktu regulaminu, prezentacja może zostać przerwana, a uczestnik zdyskwalifikowany.

5. Za organizację etapów powiatowych odpowiadają wybrane domy kultury, starostwa powiatowe, stowarzyszenia. W eliminacjach powiatowych mogą brać udział wyłącznie wykonawcy działający
w granicach administracyjnych danego powiatu.
6. Eliminacje powiatowe odbywają się przy świetle białym.
7. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją warunków technicznych i lokalowych jakimi dysponuje organizator.
8.W finale wojewódzkim uczestnicy prezentują wyłącznie programy, z którymi zakwalifikowali się podczas eliminacji powiatowych.
9. Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia uczestników ponoszą instytucje delegujące.
10. W przypadku korzystania przez uczestników z gotowych podkładów muzycznych, należy dostarczyć je wyłącznie na nośniku CD w formacie AUDIO.
11. Organizatorzy wszystkich etapów Festiwalu mają obowiązek zatrudnienia jury, w skład którego wchodzić będzie minimum 3 specjalistów z dziedziny muzyki i tańca – powołanych przez głównego organizatora.
12. Jury dokona oceny uczestników w oparciu o ustalone, powszechnie stosowane kryteria artystyczne (m.in. dobór repertuaru, interpretacja, warsztat, ogólne wrażenie artystyczne, kompozycja, etc.)
13. Podczas eliminacji powiatowych Jury nominuje uczestników do Finału Wojewódzkiego
w Dobczycach.
14. Sprawy nieujęte w Regulaminie bądź sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Festiwalu. Od decyzji istnieje możliwość odwołania do Zarządu Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej.

VIII.KARTY ZGŁOSZENIA:
Kopię kart zgłoszeń należy przesyłać na adres organizatorów eliminacji powiatowych
w wyznaczonych przez nich terminach. Oryginał należy przedłożyć w dniu eliminacji.
Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszego etapu uczestników, którzy nie złożą prawidłowo wypełnionych oryginałów kart zgłoszeń.

IX. KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:
1. Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na niekomercyjne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos Stowarzyszeniu Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatorowi, tj. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Dobczycach.
2. Biorąc udział w Festiwalu, wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów statutowych  Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatora, tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).

X. TERMINY I MIEJSCA:

• Eliminacje powiatowe: według ustaleń organizatorów.

• Finał wojewódzki:
  FORMY MUZYCZNE:
      19 maja 2017r.
   FORMY TANECZNE:
      20 maja 2017r.
Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowe
ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce (powiat myślenicki)
tel. 12 2716 757, e-mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl

Uczestnicy proszeni są o potwierdzenie udziału w finale do 5 maja 2017r.,
telefonicznie: 12 2716 757 lub e-mailowo: talentymalopolski@gmail.com.
Brak potwierdzenia skutkował będzie skreśleniem uczestnika/ów z list przesłuchań.
 
• Koncerty Laureatów: czerwiec 2017r.


XI. AKREDYTACJA ZA UDZIAŁ W FINALE:

Koszt akredytacji za udział w finale to kwota 15 zł/os. za każdą prezentację.
Zespoły liczące powyżej 10 os. płacą akredytację w wysokości 150 zł.
Kwota akredytacji naliczana będzie zgodnie z liczbą uczestników zadeklarowanych
na kartach zgłoszeń (wszelkie zmiany należy zgłosić do 5 maja 2017r.).


Faktury za akredytacje wystawiane są na życzenie uczestnika po wcześniejszym przesłaniu
informacji i danych (dane uczestnika, dane do faktury, forma płatności i data płatności)
na adres dplonka@mgokis.dobczyce.pl do dnia 20.05.2017r.

Akredytacja za udział w Finale Wojewódzkim płatna jest przelewem do 5 maja 2017r. na rachunek:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43
nr konta: 20 8602 0000 0000 0225 2430 0001
(w tytule przelewu należy podać nazwę zespołu, duetu lub solisty oraz dopisek „Finał Talenty 2017”)
lub gotówką w dniu finału (przed występem).

XII. INFORMACJE:
Adrian Kulik - dyrektor Festiwalu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43
tel. 503 157 486
talentymalopolski@gmail.com
www.talentymalopolski.pl