REGULAMIN

I. ORGANIZATOR:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
II. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Starostwa Powiatowe
Ośrodki Kultury i Stowarzyszenia Województwa Małopolskiego
III. OPIEKA MERYTORYCZNA
Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie
IV. PATRONAT HONOROWY:
„Piwnica pod Baranami” w Krakowie
V. PATRONAT MEDIALNY:
Myślenice iTV Telewizja Internetowa – Region Południe
VI. CELE FESTIWALU:
1. Propagowanie muzyki i tańca jako form artystycznego wyrazu dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie rozwoju artystycznego młodych, uzdolnionych ludzi.
3. Wyłonienie w drodze konkursu „Talentów Małopolski” – najlepszych w dziedzinie muzyki i tańca solistów, duetów, zespołów dziecięcych i młodzieżowych.
4. Wymiana doświadczeń kulturalnych między uczestnikami, instruktorami, sędziami z różnych regionów Małopolski.
VII. UCZESTNICY:
1. Młodzi ludzie z województwa małopolskiego (dzieci i młodzież w wieku od 6 do 21 lat), prezentujący różne formy muzycznego i tanecznego wyrazu.
2. W Festiwalu mogą wziąć udział zarówno reprezentanci szkół, domów kultury, świetlic, klubów, placówek kulturalno-oświatowych, jak i uczestnicy niezrzeszeni.
3. W przypadku dużej ilości kandydatów z jednej instytucji, zainteresowanych udziałem w Festiwalu – zgłoszenie do eliminacji powiatowych winno być poprzedzone konkursem wewnętrznym, zorganizowanym przez daną jednostkę patronującą.
4. Kategorie (pod uwagę brany jest rok urodzenia uczestnika):
A) SOLIŚCI:
A1) od 6 do 9 lat
A2) od 10 do 15 lat
A3) od 16 do 21 lat
B) DUETY:
B1) od 6 do 9 lat *
B2) od 10 do 15 lat *
B3) od 16 do 21 lat *
* o przydziale do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego uczestnika
C) ZESPOŁY:
C1) od 6 do 9 lat **
C2) od 10 do 15 lat **
C3) od 16 do 21 lat **
** Jeżeli 25% uczestników nie spełnia wymogów danej kategorii wiekowej – zespół kwalifikuje się do kategorii starszej.
VIII. ZASADY OGÓLNE FESTIWALU:
1. Festiwal ma formułę konkursu. Adresowany jest do dzieci i młodzieży.
2. Wyłonienie laureatów „Talentów Małopolski” odbywa się drogą dwuetapową:
– etap pierwszy: eliminacje powiatowe
– etap drugi: finał wojewódzki w Dobczycach.
Trzeci etap Festiwalu stanowią koncerty laureatów.
3. Festiwal dotyczy 2 form artystycznego wyrazu: muzyki i tańca:
a) Forma Muzyczna:
– dopuszcza się do udziału w Festiwalu: wokalistów, instrumentalistów, duety, zespoły (wokalne, wokalno – instrumentalne, instrumentalne).
– festiwal nie dotyczy muzyki klasycznej oraz folkloru.
– uczestnicy biorący udział w przesłuchaniach form muzycznych, podczas prezentacji konkursowej wykonują 1 utwór nieprezentowany w ubiegłych latach. Mile widziane nowe aranżacje i interpretacje. Jury może poprosić o wykonanie 2 utworu. Repertuar winien być dostosowany do wieku oraz poziomu warsztatowego uczestnika.
b) Forma Taneczna:
– dopuszcza się do udziału w Festiwalu: solistów, duety, zespoły, które prezentują: taniec nowoczesny, taniec towarzyski – formuła show, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej – formuła show, freestyle, miniaturę taneczną, inscenizację taneczną, widowisko taneczne, formacje taneczne, itp.
– festiwal nie dotyczy par prezentujących program tańców sportowych (turniejowych).
– w festiwalu nie mogą brać udział zespoły folklorystyczne.
– uczestnicy biorący udział w konkursie form tanecznych przygotowują i prezentują jedną kompozycję taneczną (nieprezentowaną w latach ubiegłych), której czas trwania nie może przekroczyć odpowiednio: soliści, duety, pary – 4 min, zespoły – 6 min.
4. Utwory muzyczne wykorzystane w prezentacjach nie mogą zawierać słów obraźliwych i wulgaryzmów. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia tego punktu regulaminu, prezentacja może zostać przerwana, a uczestnik zdyskwalifikowany.
5. Za organizację etapów powiatowych odpowiadają wybrane domy kultury, starostwa powiatowe, stowarzyszenia. W eliminacjach powiatowych mogą brać udział wyłącznie wykonawcy działający w granicach administracyjnych danego powiatu.
6. Eliminacje powiatowe odbywają się przy świetle białym.
7. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją warunków technicznych i lokalowych jakimi dysponuje organizator.
8. W finale wojewódzkim uczestnicy prezentują wyłącznie programy, z którymi zakwalifikowali się podczas eliminacji powiatowych, zgodnie z protokołem. W przypadku prezentacji muzycznych forma nie może ulec zmianie (podkład muzyczny lub akompaniament na żywo – zgodny z prezentacją podczas eliminacji powiatowych). Wszelkie zmiany wymagają zgody dyrektora Festiwalu.
9. Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia uczestników ponoszą instytucje delegujące.
10. W przypadku korzystania przez uczestników z gotowych podkładów muzycznych, organizator eliminacji powiatowych ustala sposób dostarczenia i rodzaj nośnika.
11. Organizatorzy wszystkich etapów Festiwalu mają obowiązek zatrudnienia jury, w skład którego wchodzić będzie minimum 3 specjalistów z dziedziny muzyki i tańca – powołanych przez głównego organizatora.
12. Jury dokona oceny uczestników w oparciu o ustalone, powszechnie stosowane kryteria artystyczne (m.in. dobór repertuaru, interpretacja, warsztat, ogólne wrażenie artystyczne, kompozycja, etc.)
13. Podczas eliminacji powiatowych Jury nominuje uczestników do Finału Wojewódzkiego w Dobczycach. Jury ma prawo do nieprzyznania nominacji.
14. Sprawy nieujęte w Regulaminie bądź sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Festiwalu. Od decyzji istnieje możliwość odwołania do Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach.
IX. KARTY ZGŁOSZENIA:
Kopię kart zgłoszeń należy przesyłać na adres organizatorów eliminacji powiatowych
w wyznaczonych przez nich terminach. Oryginał należy przedłożyć w dniu eliminacji.

W przypadku zespołów wymagane jest wypełnienie i złożenie metryczki z danymi grupy (skład zespołu musi być zgodny z kartą zgłoszenia i nie może ulec zmianie).
W finale wojewódzkim mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zakwalifikowały się podczas eliminacji powiatowych.
Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do eliminacji i dalszego etapu uczestników, którzy nie złożą prawidłowo wypełnionych oryginałów kart zgłoszeń i metryczek.
X. KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administratorem danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach z siedzibą przy ul. Szkolnej 43 w Dobczycach (32-410).
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje powołany inspektor ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem: skarbnik.audyt@onet.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia, rozliczenia i sporządzenia relacji z XXXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2019”, zgodnie z obowiązującym regulaminem imprezy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt. 3 jest art. 6 ust. 1 lit. b, Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą przed zawarciem umowy). Akceptacja regulaminu i udostępnienie na tej podstawie danych osobowych stanowi w tym wypadku rodzaj zawarcia umowy.
5. Przetwarzanie danych osobowych dotyczyć będzie:
– publikacji imienia i nazwiska uczestnika/nazwy zespołu oraz nazwy instytucji delegującej na stronach internetowych i na facebooku
– wywieszenia kolejności wystąpień na tablicach ogłoszeń w miejscu przeprowadzenia festiwalu
– zapowiedzi konferansjerskich
– promocji działań konkursowych w postaci informacji pisemnych, fotografii i relacji video (strony internetowe, facebook, prasa, telewizja powiatowa).
6. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. W związku z przetwarzaniem danych, osobie, której te dane dotyczą, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczania przetwarzania, prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w konkursie.
9. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym administratorzy powierzają przetwarzanie danych.
XI. TERMINY I MIEJSCA:

• Eliminacje powiatowe: według ustaleń organizatorów.

• Finał wojewódzki:
FORMY MUZYCZNE:
17 maja 2019r. (piątek)
FORMY TANECZNE:
18 maja 2019r. (sobota)

Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowe im. Burmistrza Marcina Pawlaka w Dobczycach
ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce (powiat myślenicki)
tel. 12 2716 757, 533 990 660, e-mail festiwalu: talentymalopolski@gmail.com

Uczestnicy muszą potwierdzić swój udział w finale wojewódzkim do 6 maja 2019r., wyłącznie e-mailowo: talentymalopolski@gmail.com.

Brak potwierdzenia udziału w finale wojewódzkim skutkował będzie skreśleniem uczestnika/ów z list przesłuchań.

W przypadku korzystania przez uczestników z gotowych podkładów muzycznych, podczas finału wojewódzkiego, należy przesłać je w formacie mp3 na adres talentymalopolski@gmail.com do 6 maja 2019r.

Podkłady należy opisać w następujący sposób:
uczestnik/duet/zespol_tytuł_powiat_kategoria
np. jankowalski_rekawiczki_powiatmyslenicki_a2

Brak przesłanego i dobrze opisanego podkładu skutkował będzie skreśleniem uczestnika/ów z list przesłuchań (nie dotyczy uczestników korzystających z akompaniamentu na żywo).

• Koncerty Laureatów: czerwiec 2019r.

XII. AKREDYTACJA ZA UDZIAŁ W FINALE:
Koszt akredytacji za udział w finale to kwota 20 zł/os. za każdą prezentację.
Zespoły liczące powyżej 10 os. płacą akredytację w wysokości 200 zł.
Kwota akredytacji naliczana będzie zgodnie z liczbą uczestników zadeklarowanych na kartach zgłoszeń oraz metryczkach.

Faktury za akredytacje wystawiane są na życzenie uczestnika po wcześniejszym przesłaniu informacji i danych (dane uczestnika, dane instytucji na którą ma być wystawiona faktura, forma płatności i data płatności) na adres dplonka@mgokis.dobczyce.pl do dnia 31.05.2019r.
Po tym terminie faktury nie będą wystawiane.

Akredytacja za udział w Finale Wojewódzkim płatna jest przelewem do 6 maja 2019r. na rachunek:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43
nr konta: 20 8602 0000 0000 0225 2430 0001
(w tytule przelewu należy podać nazwę zespołu, duetu lub solisty oraz dopisek „Finał Talenty 2019”)
lub gotówką w dniu finału (przed występem).
XIII. INFORMACJE:
Adrian Kulik – dyrektor Festiwalu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach,
ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce
tel. 503 157 486
talentymalopolski@gmail.com
www.talentymalopolski.pl
www.facebook.com/FestiwalTalentyMalopolski/

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce
tel. 12 2716 757, 533 990 660
talentymalopolski@gmail.com
www.talentymalopolski.pl
www.facebook.com/FestiwalTalentyMalopolski/